วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  ภายใต้แนวคิดรัฐบาล     ดิจิทัล 4.0

3. เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้   แบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้   สู่สาธารณะชน

4.เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้  การบริหารงานภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง และนำความรู้ไปใช้
    ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์

รัชกาลที่ 1

รัชกาลที่ 10