ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

COVID UPDATE.


วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ​การจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อติดตามการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ​การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อแบ่งหน้าที่ในการทำงาน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะทำงาน ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (ศฉก.COVID-19 สพม.12) ครั้งที่ 1/2563

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19