สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ทันตสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบ”รับตรงจากพื้นที่ปีการศึกษา 2561

การรับตรงจากพื้นที่ – ประกาศฯ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาฯ การรับตรงจากพื้นที่ ลงนามแล้วเมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สามารถดูประกาศฯ ได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/2561-LocalDirectRecruit-Applic…

ผู้สนใจหรือผู้ที่จะสมัครควรศึกษารายละเอียดจากประกาศฯ นี้ให้ถ่องแท้

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับปริญญาตรี ได้แก่

๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

๓) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

๔) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๕) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ได้แก่

๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน

๔) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

หลักสูตรที่ร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้แก่

๑) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

๓) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

๔) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

การเปิดภาคการศึกษา

ทุกหลักสูตร เปิดภาคการศึกษาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ (รายงานตัวเพื่อปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ยกเว้นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เปิดภาคการศึกษาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่

๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก และ

๓) วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

กำหนดพื้นที่ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นระดับจังหวัด

คุณสมบัติและเกณฑ์การสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑) ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ

๒) ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

๓) อายุระหว่าง ๑๖ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ (ดูคุณสมบัติด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากประกาศฯ)

๕) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา

๖) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม

๗) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือ ป.พยาบาลศาสตร์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร

๘) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือ ป.พยาบาศาสตร์ และหลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี

๙) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฎิบัติการ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด

สำหรับหลักสูตรประดับปริญญาตรีอื่นๆ

(ดูคุณสมบัติด้านการศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศฯ)

เกณฑ์การสมัคร

๑) GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

๒) GPA สาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยว่า ๒.๕๐

๓) GPA สาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยว่า ๒.๕๐

๔) GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยว่า ๒.๕๐

๕) ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป และกรมการแพทย์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

องค์ประกอบการคัดเลือก

๑) GPAX ร้อยละ ๓๐

๒) GPA สาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๒๐

๓) GPA สาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๒๐

๔) GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๒๐

๕) คุณสมบัติตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๑๐ สำหรับประเภทโควตาบุคคลทั่วไป และกรมการแพทย์ หรือ สัมภาษณ์ ร้อยละ ๑๐ สำหรับประเภทโควตาทุนสถาบันพระบรมราชชนก

การดำเนินการ

๑) วิทยาลัยประสานโรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แจ้งให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัคร กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารประกอบการสมัครตามที่แจ้งไว้ในประกาศฯให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศ

๒) นักเรียนนำใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารฯ ที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด ส่งให้คณะกรรมการโรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศฯกำหนด สำหรับประเภทโควตาทุนสถาบันพระบรม

ราชชนก คณะกรรมการโรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้วิทยาลัยประกาศเป็นผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์

๓) วิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเพื่อให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

๔) ค่าสมัคร เลือกอันดับแรก ๒๐๐ บาท อันดับต่อไป อันดับละ ๕๐ บาท

เงื่อนไขการสมัคร

๑) กรณีผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากเข้าศึกษาแล้ว จะต้องถูกตัดสิทธิการเข้าศึกษา

๒) ผู้สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีในการรับตรงจากพื้นที่ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้วจะไม่มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในการรับแบบ Admissions ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หากต้องการสมัครฯ ต้องยื่นเรื่องขอสละสิทธิที่วิทยาลัย

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓) กรณีถ้ามีทุนการศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้องรับทุกกระทรวงสาธารณสุข และทำสัญญาผูกพันกับหน่วยบริการที่เป็นเจ้าของทุนตามระยะเวลาที่

ใช้ในการศึกษา หากไม่ถือปฏิบัติจะถูกต้องสิทธิการเข้าศึกษา

๔) ผู้สมัครซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศนี้ ไม่สามารถย้ายสถานศึกษาตลอดหลักสูตร

(ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมจากประกาศฯ)