โครงการอบรม

Intelligent Data Analytics

From Theory to Practice

การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

ขอบคุณกระแสตอบรับที่ดี ของทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะ ขณะนี้ รุ่น 1 เต็มเป็นที่เรียบร้อย


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร Intelligent Data Analytics: From Theory to Practice

"อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมวุฒิบัตร"

**เงื่อนไขการได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรมเกิน 117 ซม และ สอบผ่าน Quiz

จำนวนจำกัด 30 ท่าน

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 23 พ.ค. 2562 - 4 มิ.ย. 2562

หลักสูตรเหมาะกับ สาย ไอที มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่ง

ระยะเวลาการอบรม

ระยะเวลาอบรม 180 ชั่งโมง โดยจัดอบรมสัปดาห์ละ 13 ชม. เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์

ทุกวันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น. และ วันเสาร์ 09.00-17.00 น.

สถานที่อบรม

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

บ้านเลขที่ 47/405, อาคารนาริตะ ชั้น 7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หัวข้อการอบรม

ตารางเวลาอบรม

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook,Laptop)

เป้าหมายของโครงการ

หลักสูตร Data Analytics: From Theory to Practice มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยี และทักษะทางเทคนิคในทุกด้านของ data science ได้แก่ การจัดการและการเตรียมข้อมูล (Data Pre-processing) การแยกคัดและดัดแปลงข้อมูล (ETL) การ วิเคราะห์และสร้างแบบจำลองคาดการณ์ (Analytics and Predictive Modeling) และการแสดงผลข้อมูล (Data Visualization) ผู้เรียนจะได้รับทักษะในการรวบรวมข้อมูลและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ล้ำหน้าด้วย แนวทางและเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุด และสามารถพัฒนา solution ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับหน่วยงาน หรือที่ตนเองสนใจ

จุดเด่นของหลักสูตร

จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จสอนให้เห็นมุมมองของการนำเอาเทคนิคกาวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้แก้ปัญหา สอนให้รู้จักเครื่องมือที่เป็นแบบ Opensource ซึ่งเมื่อจบ การอบรม สามารถไปหามาใช้งานได้โดยไม่ติดปัญหาลิขสิทธิ์ โดยการอบรมจะให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจริงซึ่ง จะมีวิทยากรและผู้ช่วยคอยดูแลแนะนำการอบรมจะเป็นแบบ “รู้รอบครอบคลุม ครบองค์ลงมือปฏิบัติได้”