ข้าราชการครู / พนักงานครู

ลำดับ      ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง     วุฒิการศึกษา


  1 นายทนุพงศ์   ศรีแสนยงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา

  2 นางมาลี   แป๊ะเส้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กศ.ม.การบริหารการศึกษา

  3 นางสาวสุวรรณา   เพ็งกลา ครูชำราญการพิเศษ ค.บ.คหกรรมศาสตร์

  4 นางกชกร   ปรีสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.ฟิสิกส์ / กศ.ม.การบริหารการศึกษา

  5 นางสาวจรูญทรัพย์   ใจดีเย็น ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ.ภาษาอังกฤษ / กศ.ม.การบริหารการศึกษา

  6 นางสาวกิ่งแก้ว   ทองทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

  7 นางสาวสายชล   โชติธนากิจ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.ภาษาไทย / กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

  8 นางสาวสุรภา   หล่อทอง ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.ศิลปศึกษา

  9 นางสาววิมลฤดี   วิกาสอน ครูชำนาญการพิเศษ ศบ.บ.การประถมศึกษา

  10  นางสาวเกศินี   สนธิศิริ ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ.คณิตศาสตร์

  11 นางสุขฤทัย   ขอพรกลาง ครูชำนาญการพิเศษ วท.บ.สุขศึกษา / กศ.ม.การบริหารการศึกษา

  12 นางสาวฤทัยวรรณ   สร้างเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ วท.บ.สถิติศาสตร์ / กศ.ม.การบริหารการศึกษา

  13 นางสาวสายใจ   คุณบัวลา ครูชำนาญการพิเศษ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ / กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

  14 นางศจี   รวยพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.ภาษาไทย / ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

  15 นางสาวศรินทร์รัตน์   วัดฟุ้งเฟื้อง ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.การปฐมศึกษา / ศษ.บ.การบริหารการศึกษา

  16 นางสาววราภัสร์   บุญน่วม ครูชำนาญการ ศษ.บ.การประถมศึกษา / ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

  17 นายอมร   ดุลยะสิทธิ์ ครูชำนาญการ ค.บ.ศิลปศึกษา

  18  นางสาวสุวีณา   บุญประเสริฐ ครูชำนาญการ ค.บ.สังคมศึกษา

  19 นางสาวมณีรัตน์   โยธาคึก ครูชำนาญการ ค.บ.ภาษาอังกฤษ

  20 นางระวีสุกาญจ์   ธนสารสนบัติศิริ ครูชำนาญการ ค.บ.การประถมศึกษา

  21 นางสาวช่อทิพย์   สุวรรณพงค์ ครูชำนาญการ ค.บ.ปฐมวัย

  22 นางสาวกนกทิพย์   สุขสมยา ครูชำนาญการ ค.บ.ปฐมวัย / กศ.ม.การบริหารการศึกษา

  23 นางสาวกาญจนา   ศิริวรรณ์ ครู ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว

  24 นางสาวหนูทิพย์   บุญโจม ครู ค.บ.ฟิสิกส์

  25 นายภูริณัฐ   สมศรี ครู ค.บ.พลศึกษา

  26 นางสาวฐิติกา   เสียงดัง ครู วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

  27 นางสาวเฌอกาญจน์   เพ็งประโคน ครู ค.บ.สังคมศึกษา

  28 นางสาวชลลดา   พงษ์จะโปะ ครู ค.บ.วิทยาศาสตร์

  29 นางสาวอรัญญา   บุญช่วย ครู กศ.บ.ปฐมวัย

  30 นายณัฐวุฒิ   คำพิมูล ครู ค.บ.พลศึกษา

  31 นางโสพิศ   วังคีรี ครู ค.บ.นาฏศิลป์

  32 นางณัชชารีย์   เจริญศุภจิรนนท์ ครู ค.บ.ภาษาไทย