Op onze school vinden we het heel belangrijk dat onze kinderen zich goed en betrokken voelen. We willen een goede sfeer scheppen, waarin voortdurend aandacht besteed wordt aan de eigenheid van elk kind in haar/zijn ontwikkeling.

We willen zorgzaam omgaan met onze kinderen en investeren daarom heel wat uren in de opbouw van een evenwichtig zorgbeleid. Het hele team, ondersteund door het zorgteam, wil op deze manier werken aan de gelijke onderwijskansen van onze kinderen. Het is een gedeelde zorg waarin iedereen vanuit zijn eigen functie een waardevolle inbreng heeft.

Omdat het verschillend is, heeft elk kind het recht om verschillend behandeld te worden. We streven daarom naar onderwijs op maat.

   • 'Elk kind is anders.'

   • 'Elk kind leert anders.'

   • 'Elk kind is de moeite waard!'

Rekening houdend met de groeimogelijkheden en talenten, evenals met de noden en de specifieke onderwijsbehoeften, proberen we maximale ontplooiingskansen te creëren en te realiseren.

Ook hiervoor streven we een zorgbeleid op maat na. Dat is steeds in evolutie en is eigenlijk nooit af. Het is een continu veranderingsproces, gebaseerd op de uitgangspunten van het handelingsgericht werken en op het zorgcontinuüm.


handelingsgericht werken

De uitgangspunten van handelingsgericht werken zijn:

 • De onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal.

 • We werken doelgericht.

 • We hebben aandacht voor de positieve aspecten van de kinderen, de leerkrachten en de ouders.

 • We streven naar een goede wisselwerking en afstemming tussen de kinderen en hun omgeving:

   • "Deze kinderen

   • in deze klas

   • met deze leerkracht

   • in deze school

   • en van deze ouders."

 • De leerkrachten, samen met de ouders, maken het verschil.

 • De school, de ouders, de kinderen en het CLB werken constructief samen.

 • We proberen planmatig en transparant te werken: 'Eerst denken en dan doen."


zorgcontinuüm

Onze zorgwerking - gebaseerd op het zorgcontinuüm - gebeurt in verschillende fases.

 • Fase 0: brede basiszorg

We zetten in op goed onderwijs en zorg voor alle kinderen. Dit doen we door het uitbouwen van een krachtige leeromgeving. De klasleerkracht is hier de centrale figuur. Zij/hij wordt hierbij ondersteund door de directie, het zorgteam, de andere collega's, ...


 • Fase 1: verhoogde zorg

Hier voorzien we in extra ondersteuning voor die kinderen voor wie de brede basiszorg niet (meer) of slechts gedeeltelijk volstaat om aan hun onderwijsbehoeften te voldoen. Voor die kinderen worden bijkomende maatregelen genomen. Dit kan door een differentiërende, reme-diërende, compenserende en/of dispenserende aanpak.


 • Fase 2: uitbreiding van zorg

Voor een aantal kinderen volstaat de verhoogde zorg niet. Er is nood aan bijkomende inzichten, hulp. Hiervoor kunnen we beroep doen op het CLB en andere externen. Voor kinderen met een gemotiveerd verslag kan hier ondersteuning komen vanuit het ondersteuningsnetwerk. Het kind blijft in de klas en de maatregelen van fase 0 en 1 blijven gewoon gelden.


 • Fase 3: IAC (individueel aangepast curriculum)

In deze fase kan een keuze gemaakt worden tussen een individueel aangepast curriculum/leertraject in het gewoon onderwijs of een overstap naar het buitengewoon onderwijs. Dit gebeurt steeds in overleg met alle partijen. We zijn er ons wel van bewust dat wij niet alle kinderen kwaliteitsvol kunnen opvangen en hen tot verder leren kunnen brengen.