"Zoveel mogelijk kinderen zoveel mogelijk bijbrengen op zoveel mogelijk vlakken van hun ontwikkeling."

We streven naar een school waarin de totale opvoeding van het kind belangrijk is. We begeleiden de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, motorische, emotionele en sociale groei op hun weg naar volwassenheid.

We houden rekening met de identiteit van elk kind, met zijn interesses en zijn verschillen. We streven naar een school waar elk kind zich geborgen en thuis mag voelen.

 • 'Elk kind is anders.'
 • 'Elk kind leert anders.'
 • 'Elk kind is de moeite waard.'

Onze zorg groeit vanuit een waakzaamheid omdat niet iedereen hetzelfde is, hetzelfde denkt, dezelfde noden heeft, leert op dezelfde manier. Kinderen verschillen en we proberen elk kind te begeleiden volgens zijn eigen specifieke noden.

Onderwijs op maat

Elk kind heeft recht op ongelijkheid... en elk kind heeft ook recht op het thuishoren in een ongelijke groep!

Ons zorgbeleid streeft ernaar om die kinderen met specifieke noden een aangepaste begeleiding te geven, hetzij individueel, hetzij in groep.

Voor onze individuele zorg richten we ons vooral op die kinderen met leerproblemen en leerstoornissen.

Onze aandacht gaat ook naar die kinderen die in de klas extra uitdaging nodig hebben. Vanuit de zorg worden verdiepingsoefeningen taal, wiskunde en/of wereldoriëntatie aangeboden.

Wij vinden het ook belangrijk om vanuit de zorg aandacht te hebben voor die kinderen die het op school moeilijk hebben op sociaal-emotioneel vlak. Dit doen we door een luisterend oor te zijn, een deugddoende babbel, het geven van kleine tips zodat het schoolleven voor hen aangenaam is en blijft.

We passen onze zorg aan aan de noden en de mogelijkheden van onze kinderen.

Dit willen we doen vanuit het handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken is een aanpak waarbij ouders, leerkrachten, zorgteam, CLB en bij voorkeur het kind zelf intensief samenwerken.

Eén van de partijen stelt een vraag en we gaan samen zoeken hoe we het beste antwoord kunnen geven en de meest geschikte aanpak opstarten.

Concreet betekent dit:

 • "Er is een probleem,
 • hoe komt dat
 • en hoe kunnen we dit het beste aanpakken?"

Een goed zorgbeleid verhoogt de motivatie, de betrokkenheid en het welbevinden van alle kinderen.

De zorg op onze school is een opdracht voor alle leden van ons schoolteam

De spilfiguur van de zorg is de klasleerkracht. Zij/hij is verantwoordelijk voor de zorg van elk kind van de klas.

Zij/hij stelt zichzelf voortdurend vragen zoals: "Hoe kan ik mijn kinderen op een positieve manier begeleiden in hun leren? Hoe kan ik mijn kinderen een trapje hoger brengen in hun ontwikkeling? ...".

Onze zorg begint niet op het ogenblik dat het flink misloopt met een kind.

De zorg begint op het moment dat de leerkracht het gevoel heeft dat er iets bij een kind anders verloopt dan verwacht.

Hierbij wordt de leerkracht ondersteund door het zorgteam.

Onze zorg kent ook zijn grenzen

Elk kind is uniek en is geboren met een bepaalde aanleg. Aanleg is een factor die niet of nauwelijks te beïnvloeden is.

Uiteraard geven wij bijzondere zorg aan die kinderen met leermoeilijkheden en leerstoornissen, alsook aan die kinderen met hogere interesses en kwaliteiten.

Dit alles gebeurt binnen en volgens de draagkracht van onze school.

We proberen met onze uren zorg, onze middelen en materialen elk kind de zorg te geven die het verdient.

We zijn er ons van bewust dat onze school niet alle kinderen kwaliteitsvol kan opvangen en hen niet allemaal tot verder leren kan brengen.

Na grondig overleg met alle participanten kan er een aangepaste vorm van onderwijs aangeprezen worden.

Onze zorgwerking gebeurt op 3 niveaus

Op school niveau:

  • aanspreekpunt voor elke zorgvraag van kinderen, leerkrachten, ouders, therapeuten, ...
  • organiseren en ondersteunen van leertrajecten
  • registratie van nuttige informatie over leerlingen, vb. leerlingendossiers, observatiefiches kleuter, ...
  • expertise uitwisselen binnen de scholengemeenschap en het eigen leerkrachtenteam
  • contacten leggen met ouders, CLB, therapeuten, revalidatiecentra, ...
  • planningen, vb. lesroosters, MDO's, jaarplanningen, ...
  • visies
  • zelfevaluatie van het zorgbeleid
  • ...

Op leerkrachten niveau:

  • hulpmiddelen aanreiken inzake observatie en probleemanalyse
  • nagaan van leerproblemen en leerstoornissen
  • didactische suggesties geven inzake omgaan met diversiteit en ondersteunen van het handelen in de klas
  • begeleiden van de leerkracht in haar/zijn aanpak van kinderen met specifieke leerproblemen en leerstoornissen
  • samen opvolgen en evalueren van de werkwijze
  • collegiale coaching van leerkrachten
  • inschakelen van het CLB
  • ...

Op leerlingen niveau:

  • hulp bij leer- en gedragsproblemen aan individuele leerlingen of aan groepjes leerlingen
  • aanspreekpunt zijn voor kinderen die sociaal-emotioneel in de knoei zitten en om één of andere reden niet direct bij de klasleerkracht terecht kunnen
  • versterken van het welbevinden van de kinderen
  • screening en observatie
  • ondersteunende werking in de klas
  • individuele begeleiding of in kleine groepjes
  • ...

Concrete werking van de zorg

Een goede zorgwerking en het uitbouwen van een zorgbeleid gebeurt door het zorgteam dat steeds nauw samenwerkt met de klasleerkracht. De zorgwerking op onze school wordt uitgewerkt en gedragen door het hele team. De werking gebeurt als volgt:

 • De klasleerkracht is de centrale figuur. Zij/hij is de spil van het zorggebeuren. Zij/hij staat in voor het signaleren van kinderen die extra zorg nodig hebben en zoekt naar de passende aanpak voor het probleem.
 • Het zorgteam wordt gecontacteerd als de leerkracht het zorgprobleem niet alleen kan oplossen. Samen zoeken ze dan naar een andere aanpak, bijkomende ondersteuning, ...
 • Soms is het probleem van die aard dat het tijdens het lesgeven niet of moeilijk behandeld kan worden. Dan kan het kind opgenomen worden in de zorgwerking buiten de klasmuren. Deze werking sluit steeds nauw aan met wat er in de klas gebeurt.
 • Het zorgteam is niet steeds in staat ingewikkelde onderwijsproblemen correct te duiden, laat staan te behandelen. De inbreng van het CLB is hier dan zeker zinvol. Dit gebeurt tijdens een MDO-overleg (overleg met leerkracht, zorgteam en CLB).
 • Sommig kinderen hebben voor hun specifiek probleem bijkomende ondersteuning nodig van therapeuten (logopedisten, kinesisten, psychologen, revalidatiecentra, ...). Hier vinden wij het als school belangrijk dat er een goed contact, overleg is tussen ouders, school en therapeut over de aanpak en ondersteuning van het probleem.