ศึกษาค่าความเป็นกรดในแหนมไก่ เมื่อใช้ข้าวสังข์หยด

ในอัตราส่วนที่ต่างกัน

บทคัดย่อ.pdf