ข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2468 โดยเปิดสอนครั้งแรกระดับครูมูล ต่อมา 2490 ได้เปลี่ยนมารับนักเรียนที่จบ ป.4 เรียกว่านักเรียนชั้นต้นแผนกเกษตร จนถึง พ.ศ.2498 งดรับนักเรียนที่จบ ป.4 และขยายมารับนักเรียนที่จบ ม.3 (ป.7 หรือ ป.6 ในปัจจุบัน) เรียกว่อาชีวตอนปลายแผนกเกษตรกรรม

พ.ศ.2507 งดรับอาชีวศึกษาตอนปลายแผนกเกษตรกรรม แต่ขยายมาเปิดระดับประโยคมัธยมศึกษาได้ยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา" เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ.2537 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้เปิดสอนในลักษณะของวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดการสอนในลักษณะวิทยาลัยชุมชนในชื่อ "วิทยาลัยชุมชนลพบุรีราเมศว์" ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาและหลายรูปแบบทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรระยะสั้น โดยหลักสูตรมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของชุมชน

พ.ศ.2539 กรมอาชีวศึกษาให้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา และวิทยาลัยชุมชนลพบุรีราเมศว์เป็น "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา" เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาต่าง ๆ ทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

อัตลักษณ์

ทักษะเยี่ยม กิจกรรมเด่น

เอกลักษณ์

ภูมิทัศน์สวยงาม บริการเยี่ยม

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตรา อกท.

ตรา อกท. มีลักษณะเป็นวงกลมล้อมรอบด้วยรวงข้าว ด้านบนวงกลมเป็น พระพิรุณทรงนาค ขนาบด้วยธงชาติ

และคบเพลิง ภายในวงกลมมีข้อความ "เกษตรกรในอนาคต" "ประเทศไทย" และ "FFT"

ใต้ตรา อกท. มีข้อความ "ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

ตรา อกท. ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 6 อย่าง คือ

1. อาทิตย์รุ่ง หมายถึง ความก้าวหน้าของการเกษตรแผนใหม่

2. ไถ หมายถึง แรงงานและเครื่องมือพลิกผืนดิน อันเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการเกษตร

3. รวงข้าว หมายถึง พืชหลักของประเทศไทย

4. ธงไตรรงค์ หมายถึง ประเทศไทย

5. พระพิรุณทรงนาค หมายถึง การเกษตรแห่งชาติ

6. คบเพลิง หมายถึง ประทีปนำทางไปสู่ความสว่างแห่งปัญญา

ตราประจำสถาบัน

- เป็นวงเล็บมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร

- ภายในวงกลมเป็นเสมาธรรมจักร หมายถึง สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

- มีรูปเสมาธรรมจักรตั้งอยู่บนบัลลังก์สิงห์ มีลายนกเปลวอยู่ 2 ข้าง

- ใต้บัลลังก์สิงห์มีอักษร "ทุ.ส.นิ.ม." ซึ่งย่อมาจาก องค์ประกอบอริยสัจ 4

- วงกลมภายนอก ด้านบนเป็นชื่อสถานการศึกษาด้านล่างเป็นชื่อจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา

ธงสีประจำสถาบัน

เขียว ขาว เหลือง

ต้นไม้ประจำสถาบัน

ตะเคียนทอง

ปรัชญาวิทยาลัย

"สร้างคนเก่ง ผลิตคนดี มีมาตรฐาน สนองความต้องการสู่ชุมชน"

- คนเก่ง มีความรู้ (พุทธพิสัย) มีความชำนาญ (ทักษะพิสัย) มีความตระหนักมีความพึงพอใจ มีเจตคติที่ดี

(ลักษณะนิสัย) มีสมรรนะสูง

- คนดี มีคุณธรรม ประพฤติตัวตามบรรทัดฐานทางสังคมไม่มีพฤติกรรมก่อให้เกิดทุกข์ เกิดโทษ

แก่ตนเองและผู้อื่น

- มีมาตรฐาน มีลักษณะถูกต้องตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มีคุณภาพสนองความต้องการสู่ชุมชน

ชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนมีความพึงพอใจ เป็นสิ่งที่ชุมชนอยากได้

ผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

น.ส.ชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโีนโลยีสงขลา

นายสถิต โลหะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาบุคลากร

1.1 จัดประชุม อบรม สัมมนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรหาประสบการณ์จากภายนอก

1.3 สร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ

1.4 จัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษาให้น่าอยู่น่าทำงาน

2. สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม

2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการวิจัยแก่บุคลากร

2.2 สนับสนุนบุคลากรให้มีการค้นคิดนวัตกรรมและวิจัยอย่างต่อเนื่อง

2.3 สนับสนุนงบประมาณเฉพาะด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

3. เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

3.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

3.2 บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาทุกวิชา

3.3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา ครูพี่เลี้ยงให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

4. พัฒนางานฟาร์มและแหล่งฝึกงาน

4.1 พัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต

4.2 วิเคราะห์ข้อมูล จัดฐานข้อมูลงานฟาร์มอย่างมีระบบ

4.3 จัดระบบมาตรฐานงานฟาร์ม

4.4 พัฒนาระบบการจัดการงานฟาร์มให้มีประสิทธิภาพด้านการผลิตและจำหน่าย

5. การประกันคุณภาพและมาตรฐาน

5.1 พัฒนาการทดสอบมาตรฐานนักศึกษา

5.2 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน

5.3 ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง

6. สร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัย

6.1 พัฒนาซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้สวยงามอยู่เสมอ

6.2 จัดภูมิทัศน์ ดูแลรักษาให้สวยงาม

6.3 ส่งเสริมอาชีพ สร้างความรู้และบริการชุมชน

6.4 สร้างความสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

6.5 พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา


วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนหลากหลายตามความต้องการของชุมชนมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณภาพ คุณธรรม และได้มาตรฐาน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชน

2. สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาอาชีพ

3. จัดสถานประกอบการภายในสถานศึกษา เพื่อฝึกอาชีพและสร้างรายได้กับนักศึกษา

4. ดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา สอดคล้องกับชุมชนและความต้องการของท้องถิ่น

5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและสร้างขวัญกำลังใจ