เอกสารคำสั่งโรงเรียน

รวมคำสั่ง ปี 2563

รวมคำสั่งปี 2563

จัดทำโดย งานสรรบรรณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21