วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย

อธิบายศัพท์ประเด็นวิสัยทัศน์

1. พลโลก (world citizens) หมายถึงคุณลักษณะที่เป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 เลิศวิชาการสื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และยกระดับทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย ทักษะการคิด ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารหลายภาษา ทักษะชีวิตสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการนำ ICT ไปใช้อย่างชาญฉลาด

2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึงปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การครองตนและครองงานให้มีคุณค่าบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับคุณค่าของคน”การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน การพิจารณาตนเองอยู่เสมอ และไม่มีทิฐิพร้อมที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนเองและแก้ไขให้ถูกต้อง ก็จะเกิดความผิดพลาดในชีวิตน้อยที่สุด”

3. ความเป็นไทย (Thai traditional) หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและความเป็นไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพในเวทีโลกอย่างภาคภูมิใจ

4. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) หมายถึง การบริหารงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายทางการเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างมีอิสระ โดยกระทำด้วยความเต็มใจ เพื่อให้งานนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล

2. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่ความเป็นพลโลก

4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพื่อบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษา อาชีพ

ดนตรี กีฬาและภาวะผู้นำ

6. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายใน

และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นพลโลก

7.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

8. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและ

เกิดความภาคภูมิ

9. ส่งเสริมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียงกับครูและนักเรียน

10. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้อย่าง

คุ้มค่าส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย (Objective)

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล

2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษาอาชีพดนตรี กีฬาและภาวะผู้นำ

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5. สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับประเทศ

6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม

7. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้

8. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

9. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

11. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่ความเป็นพลโลก

12. มีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

13. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้เป็นพลเมืองโลก

14. นักเรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

กลยุทธ์สถานศึกษา(strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย