ภาษาซี

วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น รหัสวิชา ว30297

ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม รหัสคำสั่งเทียม โครงสร้างผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาซี การกำหนดตัวแปรและชนิดข้อมูล การใช้งานตัวแปรในโปรแกรม , ตัวดำเนินการทางการคำนวณ, ส่วนการนำเข้า-การแสดงผล, เงื่อนไข, การทำซ้ำ และข้อมูลชนิดอาร์เรย์ (DataType Operators, Input Output, Condition Loops, Arrays) ศึกษาการใช้คำสั่งโปรแกรมภาษาซีเพื่อนำมาใช้ในการเขียนชุดคำสั่งตามลำดับขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการพัฒนาโปรแกรม สามารถวิเคราะห์งาน เขียนลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบของผังงาน, คำสั่งเทียม และสามารถเขียนชุดคำสั่งในรูปแบบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมภาษาซีได้

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนวิธีการพัฒนาโปรแกรม

2. สามารถวิเคราะห์งานและเขียนลำดับขั้นตอนของโปรแกรมได้

3. สามารถใช้คำสั่งโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซีได้

4. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้คำสั่งรับข้อมูล และแสดงข้อมูลได้

5. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีแบบมีเงื่อนไขเลือกทำได้

6. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีแบบมีเงื่อนไขวนทำซ้ำได้

7. สามารถพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กด้วยภาษาซีได้