นางสาวเจนจิตต์ ปูเชียงแดง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

กิจกรรมภายในกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ

ปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์

กิจกรรมประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ปีการศึกษา 2563

หัวข้อ "เศรษฐบุตรร่วมใจ สู้ภัยโควิด"

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์

การแสดงนาฏศิลป์ไทยกิจกรรมภายในสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

เพื่อรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน

ประจำปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ห้องเรียนออนไลน์

คุณครู ณัฐวุฒิ คำสีแก้ว

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ห้องเรียนออนไลน์

คุณครู ประภาวดี วงศ์หน่อ

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ห้องเรียนออนไลน์

คุณครู วิวัน พาลีบัตร

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ห้องเรียนออนไลน์

คุณครู กฤษณา เพชรซ้อน

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะปฏิบัติหน้าที่

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะปฏิบัติหน้าที่

แจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ ชุดคณะสี

ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะปฏิบัติหน้าที่

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะปฏิบัติหน้าที่

แจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ ชุดคณะสี

ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การจัดการเรียนการสอน On Line

ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ/กลุ่มงานของเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์