ระบบรับสมัครนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2564

  • ปิดรับสมัครรอบห้องเรียนพิเศษแล้ว

  • ดูข้อมูลสารสนเทศได้ที่เมนู "ข้อมูลสารสนเทศ"

  • รอบทั่วไปเปิดระบบรับสมัคร 24-28 เม.ย.64 เวลา 8:30 น. ทั้งสมัครที่โรงเรียน และสมัครออนไลน์ (กรณีสมัครออนไลน์ต้องสามารถใช้งานอุปกรณ์ IT และทำตามขั้นตอนในคู่มือได้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์จากการสมัครที่ไม่สมบูรณ์)

โปรดศึกษรายละเอียดก่อนการสมัคร

สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครออนไลน์
  • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน (jpg)
  • ไฟล์ ปพ.1 (pdf,jpg)
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน,บิดา,มารดา และหรือผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดา ซึ่งถ่ายเลขที่บ้านและชื่อนักเรียนอยู่หน้าเดียวกัน (pdf,jpg)


สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครด้วยตนเอง 1. สำเนาใบรับรอง หรือสำเนาใบ ปพ.1 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน,บิดา,มารดา และหรือผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดา ซึ่งถ่ายเลขที่บ้านและชื่อนักเรียนอยู่หน้าเดียวกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ