คณะกรรมการสภานักเรียน

เด็กชายภูตะวัน สุดาชม

ประธานนักเรียน

เด็กชายวุฒิชัย ชายังกูล

รองประธานนักเรียน


เด็กชายภูวนนท์ ผดาศรี

รองประธานนักเรียน

เด็กชายทัศนไชย วงศ์มหาไชย

เด็กชายนันทวัฒน์ นนทนำ

เด็กชายธรรมรัตน์ กรวยทอง

คณะกรรมการสภานักเรียน

เด็กชายภูวเดช จันทร์อุดม

เด็กหญิงมะลิวัน ทุมปัดชา

เด็กหญิงญานภัทร เป็นมงคล

เด็กหญิงชาคริยา สุกใส

คณะกรรมการสภานักเรียน