ความภาคภูมิใจของเรา​

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ "หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์" ถ่ายทำวิดิทัศน์โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของโรงเรียนขนาดเล็กที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน