คณะกรรมการสถานศึกษา

จ่าสิบเอกอัมพร  มหาอุด 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

นายช่วง การุณ

(ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

กรรมการสถานศึกษา 

นายสมาน พวงมาลัย 

(ผู้แทนองค์กรชุมชน)

กรรมการสถานศึกษา 

นางปราณี ภูจำเนียร 

(ผู้แทนผู้ปกครอง)

กรรมการสถานศึกษา 

นางทาริณี ไชยทองศรี 

(ผู้แทนศิษย์เก่า)

กรรมการสถานศึกษา 

นายฉลอง สิงห์หันต์ 

(ผู้แทนองค์กรศาสนา)

กรรมการสถานศึกษา 

นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ 

(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

กรรมการและเลขานุการ