ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมหรือด้านการดำรงชีพที่ดีขึ้นของมนุษยชาตินั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขบวนการพัฒนาความรู้ของบุคลากรเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนั้น สิ่งหนึ่งที่จะขาดมิได้คืองานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสังคม หรืออาจจะกล่าวได้ว่านวัตกรรมงานวิจัยเป็นประตูด่านแรกของความสำเร็จในการสร้างผลิตผล ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงได้เห็นความสำคัญและร่วมมือกับเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในการขับเคลื่อนให้เกิดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 (The 5th SAU National Interdisciplinary Conference 2018, (SAUNIC 2018) ขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด “นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนา” ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธเบศร์ นนทบุรี อันจะนำมาซึ่งการนำความรู้ทางวิชาการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับนักวิจัยและสาธารณชนได้เป็นอย่างดี

กำหนดการส่ง พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา

 • หมดเขตรับบทคัดย่อ วันศุกร์ที่ 23 กพ 61 *

(*ขณะนี้ พ้นกำหนดรับบทคัดย่อแล้วท่านที่มีความประสงค์จะส่งบทความฯ ยังสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ ถึงวันศุกร์ที่ 30 มีค. 61)

 • ตอบรับบทคัดย่อ วันศุกร์ที่ 2 มีค 61
 • หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันศุกร์ที่ 30 มีค 61
 • แจ้งผลการพิจารณาบทความ วันศุกร์ที่ 27 เมย 61
 • หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันศุกร์ที่ 11 พค 61 ขยายเวลาเป็น วันศุกร์ที่ 18 พค 61
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า วันศุกร์ที่ 11 พค 61 - วันศุกร์ที่ 8 มิย 61
 • การนำเสนอบทความ วันศุกร์ที่ 22 - วันเสาร์ที่ 23 มิย 61

เปิดรับสาขาบทความ

สังคมศาสตร์ การจัดการ และบริหาร Social Science

 • สังคมศาสตร์ Social Science
 • การเงิน Financial
 • การจัดการ Management
 • การตลาด Marketing
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
 • การบัญชี Accounting
 • ดิจิทัลมิเดีย Digital Media
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English
 • รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration
 • วิจัยทางการศึกษา Educational Innovation and Technology
 • สาขาอื่น ทางด้านสังคมศาสตร์ Other in Social Science

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี Science and Technology

 • วิศวกรรมความปลอดภัย Safety Eng.
 • วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Eng.
 • วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Eng.
 • วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Civil and Environmental
 • วิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Eng.
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม Electronic and Telecommunication
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Eng.
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
 • การจัดการงานวิศวกรรม Engineering Management
 • เทคโนโลยีเกษตร Agricultural Eng.
 • สาขาอื่น ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Other in Sciences

สถานที่ จัดการประชุม : โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น

Venue: www.richmondhotel-resort.com

Poster sanic2018-02.pdf
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร. วีระพันธ์ ด้วงทองสุข (081-948-4353)
ผศ.ดร. วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล (089-893-4146) 
ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี (084-651-6996)
อ. ณัฐภาวี จิระภาพันธ์ (087-754-0467) 
     
สำนักวิจัย, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
19/1 ถนนเพชรเกษม หนองแขม 
กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-807-4500 ถึง 27 
อีเมล์ saunic@sau.ac.th

Research Office, 
Southeast Asia University, 
19/1 Pechkasem Rd., NongKhaem, 
Bangkok 10160 THA
Tel: (66) 2 807 4500 - 27 
Email: saunic@sau.ac.th