พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้คอนเซป ที่นี่..พร้อมเปลี่ยนคุณ สู่โลกดิจิตอล Digital Way of Life @ SAU พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทให้กับนักศึกษาใหม่ แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาณุวัฒน์ แตระกุล , ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. ยอร์ช เสมอมิตร คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ , อาจารย์ปิยพงษ์ เผ่าวนิช ผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ , อาจารย์ณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ์ รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ดร.พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย

และขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ทั้ง 17 คน ที่ได้รับรางวัล โดย ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี ได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษา ดังต่อไปนี้ รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2019 ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา นิยมอำนวยกุล

รางวัลทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวพิมพ์นิภา ณ ระนอง , นางสาวมัรลดา อินดนตรี , นายภูริช สินเพราะ รางวัลทุนเรียนฟรีปีแรก จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายชินพัฒน์ เลาหชัยบุณย์ , นางสาวณัฐธยาน์ น้อยพิทักษ์ , นางสาวอติกานต์ ทิมมาศย์ รางวัลทุนการศึกษา 40,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ นายชัยณรงค์ ทองประเทือง , นายธนวัชร์ จุ้ยอ่วม , นายณัฐวุฒิ ทองผิว , นายสุรชัย เกษตรไพร , นายชินพัฒน์ นิมิตชัยกิจกุล และรางวัลโน้ตบุ๊คเพื่อการศึกษา จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ นายอนันต์ เมืองทอง , นางสาวศศิวิมล แซ่เล้า , นางสาวธิชชานาถ พาโยม , นายอานันต์ วระพิมรัตน์ , นายนราธิป บวกขุนทด

ต่อด้วยบรรยายพิเศษเรื่อง “Prepare Yourself for Digital Tranformation” โดย ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ที่มามอบความสนุกสนาน ให้นักศึกษาได้ความรู้ รู้จักการปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 4.0

พิเศษสุด กับการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อย่างแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า SAU Life โดยให้บริการ เช่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลตารางเรียน ข้อมูลตารางสอบ ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลการชำระเงิน เพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ดาวโหลด SAU Life ได้แล้วผ่านทาง Play Store หรือ App Store

SAU