อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

"รูปแบบการจ่ายเงินเดือนพนักงาน" (Payroll)

เมื่อวันเสาร์ที่24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษา #สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ได้มีโอกาสอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ รูปแบบการจ่ายเงินเดือนพนักงาน “ (Payroll) โดยได้รับเกียรติจากคุณศิราณี ช่วยมาก และ คุณก้องณัทกิตติ์ วัชราพันธ์ จาก บริษัท เอชพีเอส โซลูชั่น จำกัด และ , Next Balance Co.,LTD. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงได้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

#WeAreSau #SAU #HR #คณะบริหารธุรกิจ

#มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


SAU