Interlink Campus Tour 2018

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน โครงการ Interlink Campus Tour 2018 ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 และมีนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในสายงานทางระบบสายสัญญาณคอมพิมเตอร์และโทรคมนาคม โดยช่วงเช้าบรรยาย ระบบสายสัญญาณคู่บิดเกลียวและสายสัญญาณแกนเดี่ยว สายสัญญาณเส้นใยแก้วรำแสง (Fiber Optic) และ ช่วงบ่ายปฏิบัติ LAN Termination Workshop และ Fiber optic Fusion Splice

โดยได้รับเกียรติจากคุณเรวุฒิ อบรมย์ ตำแหน่ง Technical & product training engineer เป็นวิทยากรอบรม

ควบคุมโดย

อ.จักรกฤษ แก้วประเสริฐ

SAU