ICDL Digital Competition

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ได้เข้าร่วมแข่งขัน ICDL Digital Competition จัดโดยสถาบัน ICDL Thailand

โดยการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ใน ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย

ได้รับรางวัลที่ 1 , 2 และ 3 ได้แก่

รางวัล ที่ 1 นายทัศพันธ์ งามสมพรพงศ์ และ นางสาวปิยมาศ สมพันธ์แพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขัน ICDL Digital Competition ระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์)


รางวัล ที่ 2 นางสาวสุปาณี วันชะนะ สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์


รางวัล ที่ 3 นางสาวเกษจราภรณ์ เจริญศิลาวาทย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

SAU