ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษกิตติกรรมประกาศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ

หัวข้อ "How To Improve English in the Digital World"

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ หัวข้อ

"How To Improve English in the Digital World"

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวสิวารัตน์ ลีทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Winner

นายอลงกต ซิงรัมย์ ได้รับรางวัลพิเศษกิตติกรรมประกาศ Acknowledgement

ข้อมูลวันที่ 10 พ.ย. 2561

SAU