ม.เอเชียอาคเนย์ จับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดย นายพนธ์ พุทธานุกรณ์ ผู้ช่วยอธิการดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ EEC ได้ลงนามความร่วมมือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ชั้น 27 บริษัท ซีพี​ ออลล์​ จำกัด(มหาชน)​ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ​

SAU