คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรม

BOOT CAMP หัวข้อ “How to start startup?”

STARTUP เส้นทางการเรียนรู้โลกธุรกิจจริง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรม BOOT CAMP หัวข้อ “How to start startup?”


โดยมี คุณสุดชาย สิงห์มโน CEO บริษัท ดีไลท์ โฮลดิ้ง จำกัด Founder สตาร์อัพเฮ้าส์ จังหวัดระยอง Founder บริษัท ทริปบัดดี้ จำกัด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์ ณ. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้นักศึกษาได้เทคนิคต่าง ๆ ในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup

เช่น Design Thinking ถือเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลายๆ สายมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั่นมาทดสอบและพัฒนา

เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆ นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวางแผนธุรกิจ Startup ด้วย

Lean Canvas และได้นำเสนอไอเดียแบบสั้น ๆ ให้เป็นที่หน้าสนใจวิธีการทำ Pitch Deck ถือว่ากิจกรรมกรรมดังกล่าวนอกจากได้เรียนรู้การเริ่มต้น

ธุรกิจ Startup แล้วยังได้ประสบการณ์ที่นำไปใช้ได้จริงๆ

SAU