นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดเขียนเรียงความ โครงการ "ประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ"

ขอแสดงความยินดี 👏 นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 🎉🎉


👉น.ส มณฑาทิพย์ ปานนาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ 👍ประกวดเขียนเรียงความ โครงการ “ประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ “ จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย ( สสอท.) หัวข้อ ** การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ** ณ. ม.หอการค้าไทย 👉โดยมี น.ส จามจุรี แซ่ลี้ และ น.ส. มณฑาทิพย์ ปานนาค เข้าร่วมประกวดในโครงนี้


ควบคุมดูแลโดย อาจารย์สาขาภาควิชาบัญชี

อ. อานุภาพ ทองบ่อ

อ. ณัฏฐิตาพร แก้วรุจี


#มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

#สาขาบัญชี

#SAU #WeAreSau

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #PR

SAU