พิธีไหว้ครูและบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีรับขวัญ โดยมี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา

และยังมีพิธีบายศรีรับขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นการผูกข้อมือการรับน้องใหม่ โดยเชื่อกันว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ดีขึ้น ช่วยให้มีพลังและเกิดความเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคร้ายๆให้ผ่านพ้นไปได้ อีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราด้วย ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยความราบรื่น ดังนั้นพิธีบายศรีรับขวัญจึงเป็นการแสดงถึงการต้อนรับการให้ความรัก การให้กำลังใจ การดูแลเอาใจใส่ และที่สำคัญมีไมตรีที่ดีให้แก่กันและกัน

รวมถึงภายในงาน ท่านอธิการบดี ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุด โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังรายชื่อต่อไปนี้ นายธวัชชัย ตุ่ยสติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / นางสาวณัฐธิดา นิยมอำนวยกุล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / นางสาวอภัสรา บัวพา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ / นางสาวเจนจิรา ส้มเกิด สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ / นางสาวสุพันนิภา ชุมสันเทียะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ / นางสาวสุพิญญา ชุมสันเทียะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ / นางสาวนิล บุญนาดี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / นายทัศพันธ์ งามสมพรพงศ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / นายอนวัช ปันทะนู สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยงานนี้ได้จัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมอาคารพลกฤษ ประโมทะกะ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


#WeAreSau #DekSAU #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

SAU