การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูประดับอุดมศึกษา

Thailand Accounting U-Challenge @ 2017

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเข้าร่วมการแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอุดมศึกษา

Thailand Accounting U-Challenge @ 2017. ณ

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบัญชี

วันเสาร์ที่ 28. ตุลาคม 2560

ได้รับรางวัลดีเด่น อันดับที่ 8

จากทั้งหมด 80 ทีม


SAU

Update 2/10/2017