ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน การแข่งขันการเขียนเรียงความในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาขีพบัญชี" ครั้งที่ 8

เด็กบัญชี ม.เอเชียอาคเนย์ #คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน

ขอแสดงความยินดี กับ น.ส เพ็ญนภา ลิ้มสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนเรียงความในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาขีพบัญชี" ครั้งที่ 8

จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.)ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานี้

ควบคุมทีมดูแลโดย อาจารย์อานุภาพ ทองบ่อ อาจารย์ณัฏฐิตาพร แก้วรุจี

#WeAreSau #DekSAU #SAU #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์