นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฤดีมาส วัฒนศริ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาประชาคม พระบรมมหาราชวัง

SAU