ม.เอเชียอาคเนย์ พัฒนานวัตกรรมกังหันโซล่าเซลล์บำบัดน้ำเสีย

มอบแก่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

ม.เอเชียอาคเนย์ พัฒนานวัตกรรมกังหันโซล่าเซลล์บำบัดน้ำเสีย มอบแก่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำกรุงเทพมหานคร, ดร.เกศรัชฎา กลั่นกรอง ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ และนายยุทธพร นิ่มสุวรรณ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ ร่วมรับมอบอุปกรณ์กังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักวิจัย ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ อาจารย์ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ เพื่อนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการเพิ่มออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลวันที่ 2 พ.ย. 2561

SAU