บ.ท่อน้ำไทย จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ ลงนามความร่วมมือโครงการ

“กองทุนท่อน้ำไทย เพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์”

บ.ท่อน้ำไทย จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ ลงนามความร่วมมือโครงการ “กองทุนท่อน้ำไทย เพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์”

พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด และดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการกองทุนท่อน้ำไทย เพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านทุนการศึกษา รวมถึงการพัฒนาค้นคว้า และการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณแสงไชย โตวิเศษ คุณนภาพร นาคเบญจา คุณทรงศักดิ์ ทัตอุปริตโถ Assoc.Prof.Dr.Oleg V.Shipin จากบ.ท่อน้ำไทย และนางณัฎฐ์พัชร์ พรหมโยธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายพนธ์ พุทธานุกรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ดร.ภานุวัฒน์ แตระกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

SAU