ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ / SAU Academic Service Center

ABOUT US..

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ ในปี พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรองรับการทำงานด้านให้บริการทางวิชาการและบริการทั่วไปแก่สังคมและชุมชนบริเวณใกล้เคียง.. เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางวิชาการและบริการทั่วไปแก่นักศึกษา บุคคลในสังคม และชุมชนรอบข้าง ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการศึกษาและจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับบุคคลที่ศึกษาและมิได้ศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับ คณะวิชา หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ เเละเอกชน เพื่อให้บุคคลในสังคมและชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการ วิชาชีพและความรู้ทั่วไป อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น..

OBJECTIVE..

  • เพื่อจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากภารกิจหลักอื่น ๆ โดยมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม การบรรยาย สัมมนา อภิปราย ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป และความรู้ทางวิชาชีพทั้งบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยและภูมิภาค..
  • เพื่อให้มีการบริการทางวิชาการแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปแล้ว มีโอกาส ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ..
  • เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมความรู้ ความคิด และทรัพยากรบุคคล จากคณะ หน่วยงานต่างๆ..

MISSION..

  • ศูนย์วิทยบริการฯ จัดบริการทางด้านวิชาการ และบริการทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม การบรรยาย สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ให้แก่บุคคลทั่วไปในสังคม และชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป และความรู้ทางวิชาชีพ..
  • ศูนย์วิทยบริการฯ ให้บริการทางด้านวิชาการและบริการทั่วไปแก่นักศึกษา ศิษย์เก่าเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้มีความทันสมัย..
  • ศูนย์วิทยบริการฯ มีกลไกบริหารจัดการ และระบบที่มีคุณภาพ..