แอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University หรือ SAU ) เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่หลักคำสอนพุทธธรรม ออกสู่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั่วโลกและผู้ที่สนใจทั่วไป


มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University ) ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของท่านพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง ในปัจจุบัน พุทธธรรมฉบับดิจิตอลนี้ จะมีเนื้อหาที่สมบูรณ์เหมือนฉบับจริง เป็นฉบับปรับขยายที่มีความหนากว่า 1,260 หน้า แต่จะให้ความสะดวกในการสืบค้น พกพา สามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา และด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถค้นหาคำต่าง ๆ ในหนังสือได้อย่างถูกต้อง หนังสือพุทธธรรมนี้ได้เน้นข้อประมวลหลักพุทธธรรม ซึ่งว่าด้วยกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่าง ๆ จากคำอธิบายพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เพื่อให้มีความกระจ่างครบถ้วนเหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนา


นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก็คือ การเผยแพร่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนายกสภามหาวิทยาลัย คุณเสริมสิน สมะลาภา โดยทางมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ผลงานชิ้นเอกของท่านพระธรรมปิฎกนี้สู่สาธารณชน และคนรุ่นใหม่ให้ได้รับความรู้ และความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ มีความสามารถในการสืบค้นคำที่ถูกต้อง จึงเหมาะแก่การค้นคว้าศึกษา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่สามารถแปลภาษาบาลี เป็นภาษาไทย พร้อมความหมาย และคำอธิบายอย่างละเอียด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2516 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถ รู้จริง ทำจริง และ มีจริยธรรมสู่สังคมไทยมากว่า 41 ปี จนถึงปัจจุบัน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Apple App Store โดยค้นหาคำว่า "พุทธธรรม" หรือที่ www.sau.ac.th/buddhadham