รายละเอียดการแข่งขันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านแอพลิเคชัน Duolingo

การเข้าร่วมแข่งขัน

1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนด

2. สมัครเข้าใช้ Duolingo ตามเงื่อนไขที่กำหนด

3. สมัครเข้ากลุ่มกิจกรรม ตามเงื่อนไข

4. ทำตามกติกาของกิจกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (กำลังศึกษา)และไม่เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านแอปพลิเคชั่น
Duolingo เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563

2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขการสมัคร

1. สมัครด้วย Email

- สำหรับนักศึกษา : S+รหัสนศ@sau.ac.th

- สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ : ชื่อ+นามสกุลตัวแรก@sau.ac.th

2. ชื่อ-นามสกุลต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

3. สมัครผ่านแอปพลิเคชัน Duolingo และเข้ากลุ่ม ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (สำหรับนักศึกษา) และ 15 กันยายน (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่) เท่านั้น

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน

1. การแข่งขันครั้งนี้แบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มอาจารย์ และกลุ่มเจ้าหน้าที่

2. ในแต่ละกลุ่มมีรางวัล 3 รางวัลดังนี้

2.1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Ipad + Apple pencil

2.2 รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ Mi Band 5

3. ผู้สนใจเข้าแข่งขันต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และมีชื่ออยู่ในกลุ่มที่กำหนด

- สำหรับนักศึกษา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

- สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

4. ภาษาที่ใช้สำหรับการแข่งขัน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ยกเว้นอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษต้องเลือกภาษาอื่นในการแข่งขัน

5. กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันเคยใช้งานแอปพลิเคชันและมีคะแนนแล้ว ทางผู้ดำเนินการจะตัดคะแนนเก่าออก และเริ่มต้นนับคะแนนใหม่ ดังนี้

- สำหรับนักศึกษา เริ่มนับคะแนน วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563

- สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เริ่มนับคะแนน วันที่ 16 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2563

6. เกณฑ์การตัดสินมีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนน XP สูงสุด และต้องมีคะแนน XP ตั้งแต่ 20,000 คะแนนขึ้นไป

- รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล พิจารณาจากผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนน XP รองลงมา

- การตัดสินของมหาวิทยาลัยถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด

หมายเหตุ กรณีที่คะแนน XP เท่ากัน จะพิจารณาจากจำนวนบทเรียน และจำนวนวันของการเข้าใช้งาน ตามลำดับ

ระยะเวลาการแข่งขัน

  • นักศึกษา : ตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563

  • อาจารย์เจ้าหน้าที่ : ตั้งแต่ 16 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผล

1. ติดตามผลคะแนนของผู้เข้าแข่งขันทุกวันอังคาร ติดตามผลคะแนน

2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำหรับนักศึกษา และ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผลการแข่งขัน

รางวัล

ในแต่ละกลุ่มมีรางวัล 3 รางวัลดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้แก่ IPAD + Apple pencil

  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ Mi Band 5