กิจกรรมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 25661

+ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

เป็นอีก 1 ความภูมใจของคณะ ที่จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยจัดแบ่งหน้าที่ตามความถนัดได้แก่

- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการหาข้อมูลชุมชน สื่อสารกับชุมชน ประสานงานและประเมินผล

- สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ดำเนินการวางแผนการถ่ายทำ ทำสคริปต์ และตัดต่อวีดีโอ

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ดำเนินการแปลสคริปต์เป็นภาคภาษาอังกฤษ

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการแปลงไฟล์ ลง Youtube และนำเสนอผ่านสื่อ Social Media

การทำงานร่วมกันของทั้ง 4 สาขาวิชาได้ผลงานวีดีโอที่น่าสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อหัตถกรรมไทย จำนวน 2 ชิ้น ได้แก่โคมไฟจากไม้กระท้อน และดินเผาลวดลายลูกขนุน

รายละเอียดโครงการ >>

QA27 โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 2561.pdf
QA28 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2561.pdf

+ โครงการประเภณีวันลอยกระทง 2561 (ศูนย์วัฒนธรรม มออ.)

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับคณะฯ เชิญชวน นักศึกษา บุคลากรร่วมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยได้จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ และปรเภณีวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และ ณ ลานเอนกประสงค์บริเวณด้านหลังศาลคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม

+ โครงการตักบาตร เติมบุญ (กิจกรรมทำบุญคณะฯ) ปีการศึกษา 2561

พระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีนิยม ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และตัวบุคคล เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้เกิดความสบายใจ ต่อผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในสถานที่นั้น อีกทั้งในปัจจุบันนี้ ด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย มีความห่างไกลจากพุทธศาสนา ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญ เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิคุณแก่มารดาผู้มีพระคุณต่อเรา และคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว

คณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ 4 สาขาวิชา จึงได้จัดโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามของชาวพุทธ และให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร จึงประสงค์ให้ตักบาตรเป็นข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกในการจัดหา และ เพื่อเป็นการตอบรับการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบที่ 6 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ ศมส. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีการจัดโครงการทำบุญคณะฯ ขึ้น

รายละเอียดโครงการ >>

QA27 ทำบุญคณะ 2560.pdf
QA28 ทำบุญคณะ 2560.pdf

+ รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวรติพร พงษ์วดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็น 1 ในจำนวน 4 คน ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

+ การแต่งตั้งคณะกรรมการ สโมสรนักศึกษาประจำปี 2561

ทุกปีการศึกษา คณะฯ จะร่วมกับสาขาวิชาเพื่อคัดรายชื่อนักศึกษา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรม และประสานงานกิจกรรมต่างๆ ในทุกโครงการ ฯ


แต่งตั้ง สโม 61.pdf

+ การแต่งตั้งคณะกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะฯ ที่มีตัวแทนจากทุกสาขาวิชา เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดปีการศึกษา 2561


แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม61.pdf

ปีการศึกษา 2560

+ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

เป็นอีก 1 ความภูมใจของคณะ ที่จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยจัดแบ่งหน้าที่ตามความถนัดได้แก่

- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการหาข้อมูลชุมชน สื่อสารกับชุมชน ประสานงานและประเมินผล

- สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ดำเนินการวางแผนการถ่ายทำ ทำสคริปต์ และตัดต่อวีดีโอ

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ดำเนินการแปลสคริปต์เป็นภาคภาษาอังกฤษ

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการแปลงไฟล์ ลง Youtube และนำเสนอผ่านสื่อ Social Media

การทำงานร่วมกันของทั้ง 4 สาขาวิชาได้ผลงานวีดีโอที่น่าสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมด้านเครื่องเบญจรงค์จำนวน 2 ชิ้น ได้แก่...

รายละเอียดโครงการ >>

QA27 โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 2560.pdf
QA28 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2560.pdf

+ โครงการตักบาตร เติมบุญ (กิจกรรมทำบุญคณะฯ)

พระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีนิยม ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และตัวบุคคล เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้เกิดความสบายใจ ต่อผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในสถานที่นั้น อีกทั้งในปัจจุบันนี้ ด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย มีความห่างไกลจากพุทธศาสนา ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญ เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิคุณแก่มารดาผู้มีพระคุณต่อเรา และคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว

คณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ 4 สาขาวิชา จึงได้จัดโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามของชาวพุทธ และให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร จึงประสงค์ให้ตักบาตรเป็นข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกในการจัดหา และ เพื่อเป็นการตอบรับการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบที่ 6 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ ศมส. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีการจัดโครงการทำบุญคณะฯ ขึ้น

รายละเอียดโครงการ >>

QA27 ทำบุญคณะ 2560.pdf
QA28 ทำบุญคณะ 2560.pdf

+ โครงการทำบุญหล่อเทียนพรรษา 2560 (ศูนย์วัฒนธรรม มออ.)

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับคณะฯ เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และบุคคภายนอกร่วมทำบุญ หล่อเทียนพรรษา ในประเพณีวันเข้าพรรษา ณ ลานเอนกประสงค์บริเวณโรงอาหาร ในโครงการ มีการประกวดการออกแบบและตกแต่งต้นเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาตามวัฒนธรรมอันดีงาม

+ รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาววริษา คุณาธรมงคล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็น 1 ในจำนวน 4 คน ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

+ การแต่งตั้งคณะกรรมการ สโมสรนักศึกษาประจำปี 2560

ทุกปีการศึกษา คณะฯ จะร่วมกับสาขาวิชาเพื่อคัดรายชื่อนักศึกษา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรม และประสานงานกิจกรรมต่างๆ ในทุกโครงการ ฯ


แต่งตั้งสโมสรนักศึกษา.pdf

+ การแต่งตั้งคณะกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะฯ ที่มีตัวแทนจากทุกสาขาวิชา เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดปีการศึกษา 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม 2560.pdf

ปีการศึกษา 2559

+ โครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ชุมชนวัดบางขันแตก

เนื่องด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ได้จัดกิจกรรม บริการวิชาการ บำเพ็ญประโยชน์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณชุมชนวัดบางขันแตก ตั้งแต่ปี 2555 - 2558 ซึ่งได้ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ และในปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มุ่งจัดกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อความต่อเนื่องและมุ่งหมายให้เป็นกิจกรรมที่ยั่งยืนต่อไปในภายหน้าต่อชุมชนวัดบางขันแตกนี้ โดยเพิ่มกินกรรมบางอย่างให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นซึ่งตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบัณฑิต การบริการวิชาการ โดยการมุ่งให้มีการพัฒนานักศึกษาหรือบัณฑิตให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน โดยมี ด้านวิชาการ ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ที่ครอบคลุม ด้านคุณธรรมธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุลคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับการนำสิ่งดังกล่าวมาบูรณาการด้านการเรียนการสอน กับการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ดังนั้นศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงเห็นว่า ชุมชนวัดบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในด้านบำเพ็ญประโยชน์ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสามารถนำมาใช้ในการบูรณาการการพัฒนานักศึกษาทุกด้านกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน และสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ได้

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้พัฒนางานตามระบบ PDCA โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาร่วมดำเนินโครงการอย่างผู้จัดร่วมมาพร้อมเพียงกัน ดังนั้น เพื่อให้มีกิจกรรมที่สามารถตอบกลไกคุณภาพการศึกษาทั้งการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ โดยสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้

วีดีทัศน์ แนะนำชุมชนและวัดบางขันแตก ผลงานนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ชุมชนวัดบางขันแตก

เว็บ ำชุมชนและวัดบางขันแตก ผลงานของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ชุมชนวัดบางขันแตก ปี 2559

รายละเอียด โครงการ >>

QA27 บางขันแตก ด้านบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 2559.pdf
QA28 โครงการบางขันแตก ด้านศิลปและวัฒนธรรม 2559.pdf

+ โครงการทำบุญคณะ ประจำปี 2559

พระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีนิยม ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และตัวบุคคล เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้เกิดความสบายใจ ต่อผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในสถานที่นั้น อีกทั้งในปัจจุบันนี้ ด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย มีความห่างไกลจากพุทธศาสนา ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีครบรอบ 42 ปี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ 20 ปีของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญ เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิคุณแก่มารดาผู้มีพระคุณต่อเรา และคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว

คณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ 4 สาขาวิชา จึงได้จัดโครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามของชาวพุทธ และให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร จึงประสงค์ให้ตักบาตรเป็นข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกในการจัดหา และ เพื่อเป็นการตอบรับการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบที่ 6 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ ศมส. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีการจัดโครงการทำบุญคณะฯ ขึ้น

รายละเอียดโครงการ >>

QA27 โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์.pdf
QA28 ทำบุญคณะ 2559.pdf

ปีการศึกษา 2558

QA27 บางขันแตก ด้านบำรุงศิลปและวัฒนธรรม.pdf
QA27 ทำบุญคณะ 2558.pdf
QA28 โครงการบางขันแตก ด้านบริการวิชาการ 2558.pdf
QA28 ทำบุญคณะ 2558.pdf