รับสมัครจิตอาสา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความประสงค์ปฎิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ

เพื่อปฎิบัติในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ สถานที่ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม

สามารถมาลงชื่อสมัครเพื่อลงทะเบียน

พร้อมบัตรประชาชนได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ไม่เกินเวลา 16.00 น.

โทร. 02-807-4500 ต่อ 193


ประเภทจิตอาสามี 8 ประเภท

1.งานดอกไม้จันทน์ 2.งานประชาสัมพันธ์ 3. งานโยธา 4. งานขนส่ง

5. งานบริการ 6. งานเพทย์ 7. งานรักษาความปลอดภัย และ 8. งานจราจร

SAU