งดกิจกรรมตักบาตร เติมบุญ วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

📣 ประกาศ ม.เอเชียอาคเนย์

เรื่อง งดกิจกรรมตักบาตร เติมบุญ วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของพ่อแม่ครูอาจารย์และคณะศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญ ตลอดจนเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันควบคุม และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

คณะกรรมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงพิจารณาให้งดกิจกรรมตักบาตร เติมบุญ วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้เลื่อนกำหนดการออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ จึงประกาศให้พ่อแม่ครูอาจารย์และคณะศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญรับทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

คณะกรรมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์