ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

( เป็นการมอบทุนการศึกษา )

รายละเอียดทุน: ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์แบ่งออกเป็น ดังนี้

ทุนทวิภาคี สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3หรือเทียบเท่าที่ประสงค์

จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเชี่ยวชาญนวัตกรรมการค้า ทุนการศึกษา 100 % มีค่าใช้จ่ายเพียง 711 บาท ( ชำระเพียงครั้งเดียว ) ฟรีหอพัก

เมื่อสถานศึกษารับรองความประพฤติจะได้รับหอพักฟรี (อยู่ห้องละ 3-4 คน) จนจบการศึกษา 4 ปี

**นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี

146571_03.มคอ.2-innovationอนุมัติจากสภาฯ.pdf