กิจกรรมนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กิจกรรมประจำปี 2562

+ กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับคณะวิชาต่างๆ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562 เพื่อต้อนรับนักศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีทีมงาน คณาจารย์ และรุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาใหม่ ได้รู้จักการใช้งาน application ของมหาวิทยาลัยที่จำเป็น รู้จักการใช้งาน SAU Life การดูตารางเรียนตารางสอน รวมถึงการดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาด้วย

+ กิจกรรม SAU Welcoming 2019

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับคณะวิชาต่างๆ จัดกิจกรรม SAU Welcoming 2018 เพื่อต้อนรับนักศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีทีมงาน คณาจารย์ และรุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ในกิจกรรมนี้ ทำให้น้องๆ นักศึกษาใหม่ ได้รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี่ และสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยเน้นความสนกสนาน เป็นกันเอง อบอุ่น ทำให้ไม่เกิดปัญหาและความกังวลเมื่อเปิดภาคเรียน

กิจกรรมประจำปี 2561

+ โครงการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ปี 2561

โครงการต่อเนื่องที่จัดทำมาทุกปี เพื่อสร้างลักษณะสำคัญของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โครงการในปีนี้มีกิจกรรมย่อย 3 งานที่สำคัญ ได้แก่

1. กิจกรรม Walk Rally Arts & Science เพื่อให้นนักศึกษาทุกสาขาในคณะฯ รู้จักกัน

2. กิจกรรม มอบเกียรติบัตร เพื่อส่งเสริมการทำความดี ได้แก่ การเรียนดี การแต่งกายและมารยาทงาม และกิจกรรม/บำเพ็ญประโยชน์

3. กิจกรรมการแสดงของแต่ละสาขาฯ

รายละเอียดโครงการ >>

QA27โครงการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 2561.pdf
QA28 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 2561.pdf

+ รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 และได้รับรางวัลความประพฤติดี ได้แก่ นางสาวรติพร พงษ์วดี และได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ศาชาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร พระนคร กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 พฤษภาคา 2562 โดยมี คณพณฯ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าว


+ โครงการจิตอาสาวันเด็กแห่งชาติ 2561

รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็กทั้งในลักษณะของการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเวทีให้เด็กๆ ได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง หรือเปิดหน่วยงานให้เด็กๆ ได้เข้าไปเรียนรู้ หรือเยี่ยมชมเป็นประจำทุกปี โดยจัดต่อเนื่องมาโดยตลอด

สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมาตลอด จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยใช้ชื่อ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อฝึกการทำงานร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดโครงการ >>

QA27 โครงการจิตอาสา วันเด็กแห่งชาติ 2562.pdf
QA28 โครงการจิตอาสา วันเด็กแห่งชาติ 2562.pdf

+ โครงการปัจฉิมนิเทศ 2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้กำหนดคุณลักษณะสำคัญของบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางทั้งในด้านการทำงาน และการดำรงชีวิต มีความมุ่งมั่นอดทนในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสาตร์ จำนวน 162 คน เข้าร่วมงานในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก้าวสู่ตลาดแรงงานตามสาขาวิชาที่เรียนมาด้วยความมั่นใจ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่นักศึกษา และสร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงานหรือศึกษาต่ออย่างภาคภูมิใจและมีประสิทธิภาพต่อไป

รายละเอียดโครงการ >>

QA27 ปัจฉิมนิเทศ.pdf
QA28 ปัจฉิมนิเทศ 61.pdf

+ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะศิลปศาสตร์(ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มออ.)

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุกคณะ โดยปีนี้ได้จัดร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยกองกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าภาพ เป็นการสัมนาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพฯ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และการฝึกอบรมในการดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ การทำงานร่วมกันแบบมืออาชีพ การรู้จักเสียสละ และการสร้างความสามัคคี และมีจิตอาสา โดยได้จัดอบรม 2 วันคือวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ในวันแรกจะจัดอบรมเรื่องการประกันคุณภาพ การเขียนโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยเอเชียฯ และวันที่สอง เดินทางไปทำกิจกรรม ที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดโครงการ >>

QA27 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยกองกิจ.pdf
QA28 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยกองกิจ.pdf

+ การแต่งตั้งคณะกรรมการ สโมสรนักศึกษาประจำปี 2561

ทุกปีการศึกษา คณะฯ จะร่วมกับสาขาวิชาเพื่อคัดรายชื่อนักศึกษา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรม และประสานงานกิจกรรมต่างๆ ในทุกโครงการ ฯ


แต่งตั้ง สโม 61.pdf

+ การแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา และคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำปี 2561

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา และคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ที่มีตัวแทนจากทุกสาขาวิชา เพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดปีการศึกษา 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา.pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา61.pdf

+ กิจกรรม SAU Welcoming 2018 และ ปฐมนิเทศนักศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับคณะวิชาต่างๆ จัดกิจกรรม SAU Welcoming 2018 เพื่อต้อนรับนักศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีทีมงาน คณาจารย์ และรุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ในกิจกรรมนี้ ทำให้น้องๆ นักศึกษาใหม่ ได้รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี่ และสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่เกิดปัญหาและความกังวลเมื่อเปิดภาคเรียน

กิจกรรมประจำปี 2560

+ รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางสาวมณฑาทิพย์ ปานนาค คณะบริหารธุรกิจ

2. นางสาววริษา คุณาธรมงคล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. นายทศพันธ์ งามสมพรพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ

4. นายปัญญา ดาดวง คณะนิติศาสตร์

+ โครงการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ปี 2560

โครงการต่อเนื่องที่จัดทำมาทุกปี เพื่อสร้างลักษณะสำคัญของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 9 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โครงการในปีนี้มีกิจกรรมย่อย 3 งานที่สำคัญ ได้แก่

1. กิจกรรม Walk Rally Arts & Science เพื่อให้นนักศึกษาทุกสาขาในคณะฯ รู้จักกัน

2. กิจกรรม มอบเกียรติบัตร เพื่อส่งเสริมการทำความดี ได้แก่ การเรียนดี การแต่งกายและมารยาทงาม และกิจกรรม/บำเพ็ญประโยชน์

3. กิจกรรมการแสดงของแต่ละสาขาฯ

รายละเอียดโครงการ >>

QA27โครงการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 2560.pdf
QA28 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 2560.pdf

+ โครงการจิตอาสาวันเด็กแห่งชาติ 2560

รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็กทั้งในลักษณะของการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดเวทีให้เด็กๆ ได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง หรือเปิดหน่วยงานให้เด็กๆ ได้เข้าไปเรียนรู้ หรือเยี่ยมชมเป็นประจำทุกปี โดยจัดต่อเนื่องมาโดยตลอด

สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมาตลอด จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยใช้ชื่อ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เพื่อฝึกการทำงานร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดโครงการ >>

QA27 โครงการจิตอาสา วันเด็กแห่งชาติ 2561.pdf
QA28 โครงการจิตอาสา วันเด็กแห่งชาติ 2561.pdf

+ โครงการปัจฉิมนิเทศ 2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้กำหนดคุณลักษณะสำคัญของบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางทั้งในด้านการทำงาน และการดำรงชีวิต มีความมุ่งมั่นอดทนในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 170 คน เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก้าวสู่ตลาดแรงงานตามสาขาวิชาที่เรียนมาด้วยความมั่นใจ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่นักศึกษา และสร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงานหรือศึกษาต่ออย่างภาคภูมิใจและมีประสิทธิภาพต่อไป

รายละเอียดโครงการ >>

QA27โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2560.pdf
QA28 ปัจฉิมนิเทศ 2560.pdf

+ โครงการจิตอาสา ประกอบรายวิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการจิตอาสา ที่บูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา 600106 จิตสำนึกสาธารณะ ดำเนินสอนและควบคุมกิจกรรม โดยอาจารย์วิชานันท์ ธรณินทร์ และผศ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ อาจารย์หมวดศึกษาทั่วไป ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

+ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะศิลปศาสตร์(ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มออ.)

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา(ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา ปี 2560 โดยปีนี้ได้จัดร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยกองกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าภาพ เป็นการสัมนาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพฯ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และการฝึกอบรมในการดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ การทำงานร่วมกันแบบมืออาชีพ การรู้จักเสียสละ และการสร้างความสามัคคี และมีจิตอาสา โดยได้จัดอบรม 2 วันคือวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561 ในวันแรกจะจัดอบรมเรื่องการประกันคุณภาพ การเขียนโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยเอเชียฯ และวันที่สอง เดินทางไปทำกิจกรรม ที่โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดโครงการ >>

QA27 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จากกองกิจฯ.pdf
QA28 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จากกองกิจฯ.pdf

+ การแต่งตั้งคณะกรรมการ สโมสรนักศึกษาประจำปี 2560

ทุกปีการศึกษา คณะฯ จะร่วมกับสาขาวิชาเพื่อคัดรายชื่อนักศึกษา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรม และประสานงานกิจกรรมต่างๆ ในทุกโครงการ ฯ


แต่งตั้งสโมสรนักศึกษา.pdf

+ การแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา และคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประจำปี 2560

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา และคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ที่มีตัวแทนจากทุกสาขาวิชา เพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 2560.pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ 2560.pdf

กิจกรรมประจำปี 2559

+ โครงการจิตอาสา ครั้งที่ 1 วัดหนองพะอง

สถาบันอุดมศึกษา ต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำการศึกษา 2559 ร่วมกับทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย จึงได้จัดโครงการ “จิตอาสา” ขึ้น ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจัดในรูปแบบของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยดำเนินกิจกรรม รักษ์สายน้ำ ห้องน้ำน่ามอง และวัดสะอาดด้วยมือเรา ณ วัดหนองพะอง เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โดยให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัตินำกระบวนการ PDCA มาใช้ในโครงการและดำเนินการโดยร่วมกันกับอาจารย์ประจำสาขาและนักศึกษา อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีโอกาสทำกิจกรรมจิตอาสา และสามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้ต่อไปด้วย

รายละเอียดโครงการ >>

QA27 โครงการจิตอาสา ครั้งที่ 1 วัดหนองพะอง.pdf
QA28จิตอาสา ครั้งที่ 1 วัดหนองพะอง.pdf

+ โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2559

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้กำหนดคุณลักษณะสำคัญของบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้ เช่น มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางทั้งในด้านการทำงาน และการดำรงชีวิต มีความมุ่งมั่นอดทนในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ในปีการศึกษา 2559 นี้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 160 คน เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก้าวสู่ตลาดแรงงานตามสาขาวิชาที่เรียนมาด้วยความมั่นใจ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่นักศึกษา และสร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงานหรือศึกษาต่ออย่างภาคภูมิใจและมีประสิทธิภาพต่อไป

รายละเอียดโครงการ >>

QA27โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์.pdf
QA28 ปัจฉิมนิเทศ 2559.pdf

+ โครงการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้กำหนดคุณลักษณะสำคัญของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 9 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ด้านความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ด้านความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางทั้งในด้านการทำงานและการดำรงชีวิต ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ด้านภาวะผู้นำ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้สอดคล้องตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ดังนั้น คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำการศึกษา 2559 จึงได้จัดโครงการ “ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ” ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีของนักศึกษาและคณาจารย์ในทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

รายละเอียดโครงการ >>

QA27โครงการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์.pdf
QA28 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 2559.pdf

+ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2

สถาบันอุดมศึกษา ต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ดังนั้น คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำการศึกษา 2558 ร่วมกับทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย จึงได้จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน ” ขึ้น ในวันพฤหัสที่ 13 กรกฏาคม 2560 ซึ่งจัดในรูปแบบของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำความสะอาดป่าชายเลยและปลูกป่า เพื่อส่งเสริมการมีจิตสำนึกสาธารณะ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันดีต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคีของนักศึกษาและคณาจารย์ในทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีโอกาสทำกิจกรรมจิตอาสา และสามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้ต่อไปด้วย

รายละเอียดโครงการ >>

QA27จิตอาสาพัฒนาชุมชน 2559.pdf
QA28 จิตอาสาพัฒนาชุมชน 2559 (2).pdf

+ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ บ้านคลองโคน

สถาบันอุดมศึกษา ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีคุณภาพและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้ฝึกและปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม การเสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ และได้ทำกิจกรรมจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือที่ดีจากนักศึกษา ทำให้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประสบผลสำเร็จ และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

รายละเอียดโครงการ >>

QA28 โครงการพัฒนาศัยกภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการสึกษา 2559.pdf
QA27โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559.pdf

กิจกรรมประจำปี 2558


QA27โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558.pdf
QA28 โครงการพัฒนาศัยกภาพนักศึกษา 2558.pdf
QA27 บางขันแตก ด้านบำรุงศิลปและวัฒนธรรม.pdf
QA28 โครงการบางขันแตก ด้านศิลปและวัฒนธรรม 2558.pdf
QA27 ทำบุญคณะ 2558.pdf
QA28 ทำบุญคณะ 2558.pdf
QA27 บางขันแตก ด้านบริการวิชาการ.pdf
QA28 โครงการบางขันแตก ด้านบริการวิชาการ 2558.pdf
QA27จิตอาสาพัฒนาชุมชน.pdf
QA28 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 2558.pdf
QA27โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558.pdf
QA28 โครงการพัฒนาศัยกภาพนักศึกษา 2558.pdf
QA27โครงการจิตอาสา วันเด็กแห่งชาติครั้งที่ 8.pdf
QA28จิตอาสาพัฒนาชุมชน.pdf
QA27โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์.pdf
QA28 ปัจฉิมนิเทศ 2558.pdf
QA27โครงการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์.pdf
QA28 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 2558.pdf