สำนักวิชาการ

Office of Academic Affairs

แนะนำสำนักวิชาการ

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีหน้าที่หลักเป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เช่น ร่วมกับคณะวิชาทำโครงการพัฒนาผู้สอนและสื่อการสอนให้ทันสมัย การขอเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ และการพัฒนาหลักสูตร/สาขาวิชาเดิมให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การประสานกับคณะวิชาในการกำกับตรวจสอบแผนการเรียน การจัดตารางสอนของอาจารย์ตามกรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนด การจัดทำตารางสอบของทุกคณะวิชา ตลอดจนดำเนินงานจัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการสอน และงานการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

สำนักวิชาการบริหารงานข้างต้นโดยหน่วยงานในสังกัด 3 ส่วนงาน ได้แก่

1. สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

2. แผนกพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน

3. แผนกหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน

มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 14 คน

สำนักวิชาการ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ , กรุงเทพฯ