สำนักวิชาการ

Office of Academic Affairs

แนะนำสำนักวิชาการ

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีหน้าที่หลักเป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เช่น ร่วมกับคณะวิชาทำโครงการพัฒนาผู้สอนและสื่อการสอนให้ทันสมัย การขอเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ และการพัฒนาหลักสูตร/สาขาวิชาเดิมให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การประสานกับคณะวิชาในการกำกับตรวจสอบแผนการเรียน การจัดตารางสอนของอาจารย์ตามกรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนด การจัดทำตารางสอบของทุกคณะวิชา ตลอดจนดำเนินงานจัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการสอน และงานการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

สำนักวิชาการบริหารงานข้างต้นโดยหน่วยงานในสังกัด 3 ส่วนงาน ได้แก่

1. สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

2. แผนกพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน

3. แผนกหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน

มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 14 คน

สำนักวิชาการ ตึก 10 ชั้น 2

โทร 02-807-4500 ต่อ 117,179,175,137

แผนกพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน อาคารนิติศาสตร์ ชั้น 1

โทร 02-807-4500 ต่อ 112

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ , กรุงเทพฯ