คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

<^>โรงเรียนสตึก<^>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่