เชิญชวน สภานักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น