สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนศรัทธาสมุทร

วัดบ้านแหลม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางมาลัย ลิปิสุนทร

ประธานสมาคม

นายชัยพฤกษ์ พฤกษ์ประมูล

รองประธานสมาคม

นางสาวชญาชล ไม่น้อย

เลขาธิการสมาคม

นายสมชาย ถาวร

นายกสมาคม

นายธัตถพล คชสาร

อุปนายกสมาคม คนที่ 1

นายสมชาย ตันประเสริฐ

อุปนายกสมาคม คนที่ 2

นายกอบชัย พฤทธิพัฒนาพงศ์

อุปนายกสมาคม คนที่ 3

นางกรรภิรมย์ ดารา

นายทะเบียน

นางสาววรรณรัตน์ เทียมจรัส

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายชูชาติ ลิ้มแสงสวัสดิ์

ปฏิคม

นายภัคยศ ดีรอด

ประชาสัมพันธ์

นายอาจารยเอ้ เอี่ยมลออ

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสิทธิเดช ศุทธิสมบูรณ์

กรรมการ

นายมนตรี ณ บางช้าง

กรรมการ

นายทวีศักดิ์ ศรีนาม

กรรมการ

นางสาววรรณา ดำรงธรรม

กรรมการ

นางนฤทัย กาวิรส

กรรมการ

นางรัตนาวดี เกาะแก้ว

กรรมการ

นางสาวกัทลีวรรณ์ อินทรโชติ

กรรมการ

นายสันต์ชัย ลี้เจริญภักตร์

กรรมการ

นายพงศ์ธร ชัยวัฒน์

กรรมการ

นายสุวัฒน์ พงศ์สิริจินดา

กรรมการ

นางสาวมุกดา สุขเสงี่ยม

กรรมการ

นายชูชีพ ศรีอยู่

กรรมการ

นายชัยชาญ ชุติชูเดช

กรรมการ

นายถกล ชัยวัฒน์

กรรมการ

นายพงษ์ธร ศุทธิสมบูรณ์

กรรมการ

นางสาวแสงทิพญ์ บุญชู

กรรมการ

นายธนชิต ชีวพูนผล

กรรมการ

นางปิยพร ไชยภูมิ

เหรัญญิก

นางสุเมตตา ฉิมพาลี

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายอุทัย จงแพ

เลขานุการ

นายสุธีร์ เสมอจิตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทร

ผู้ช่วยเลขานุการ