Carousel imageCarousel image

อัพเดตตารางเรียนออนไลน์

เปลี่ยนเป็นคาบละ 35 นาที คลิกที่นี่

แนวทางในการปฎิบัติสำหรับการเรียนออนไลน์

  1. ตรวจสอบตารางสอนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของตนเองในแต่ละระดับชั้น

  2. ตรวจสอบรหัส Google Classroom แต่ละวิชาตามระดับชั้นของนักเรียน

  3. เข้าห้องเรียนตามรหัสที่ได้รับให้เสร็จสิ้นทุกวิชาภายใน วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

  4. นักเรียนต้องเข้า Homeroom จาก Google Classroom ในทุกๆเช้า ตามเวลา 08.30-09.00น.

(หรือตามครูที่ปรึกษานัดหมาย)

  1. นักเรียนเข้าเรียนในแต่ละวิชาจาก Google Classroom โดยเข้าเรียนตามตารางสอนปกติของห้องเรียนตนเอง โดยตารางเรียนออนไลน์ เริ่มเวลา 09.00 น. – 14.10 น.

คลิกที่ระดับชั้นของนักเรียนเพื่อดูรหัสแต่ละวิชา

รหัสชั้นเรียนสำหรับเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564