นักเรียนทุกคน ต้องทำแบบประเมินทั้ง 2 แบบประเมิน

ทำแค่คนละครั้งเดียวพอ

ตรวจสอบชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ของตนเองให้ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลที่นักเรียนกรอกแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด

ห้องใดที่ไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้วดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่หน้าดาวน์โหลด

เพื่อปริ้นเอกสารเป็นรูปเล่มส่งฝ่ายกิจการนักเรียน

สรุปผลการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2566

ตรวจสอบข้อมูลแบบ Realtime ได้ที่ด้านล่าง