กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ

คุณครูสุภี ชาคริตบุษบง เป็นครูรุ่นแรกๆ ที่ได้ปฏิบัติราชการ สร้างผลงานที่มีประโยชน์ เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจร่วมสร้างความเจริญให้กับ นมร. สว. โดยเฉพาะการจัดระบบ นำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และการบริการด้านต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นทั้งพี่และหัวหน้างาน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน และครองงาน คอยดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำน้องๆเป็นอย่างดี จากการทำงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ทุกคนต่างเป็นฟันเฟืองที่มีคุณค่า น้องๆ พร้อมใจกันเรียก หัวหน้าที่แสนดี สร้างขวัญกำลังใจให้การสอนคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความดี มีความสามารถ ได้อย่างเต็มตามศักยภาพอย่างแท้จริง สร้างคนดีมีความสามารถสู่สังคมมากมาย คุณความดีที่ท่านเคยได้สะสม จงบันดลให้มีสุขหลังเกษียณ สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป

จากใจ... น้องๆ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

ตารางเวลาเรียน.xlsx
600808ประชุมครั้งที่ 3