ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ท๒๑๑๐๑

VDO แนะนำเนื้อหาการเรียนภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2564

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ท๒๑๑๐๑

ประมวลรายวิชาภาษาไทย

ท๒๑๑๐๑

ตารางเรียนวิชาภาษาไทย

เนื้อหาการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

หมายเหตุ

คณะผู้จัดทำ ขออนุญาตผู้มีกรรมสิทธิ์ ในเอกสาร รูปภาพ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ทำการสืบค้นจาก www.google.com เพื่อนำมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ทั่วไป คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผู้มีกรรมสิทธิ์ในข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้นำมากล่าวถึงและอ้างอิง รวมถึงทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสนับสนุนในการจัดทำผลงาน Google Site นี้ให้สำเร็จสมบูรณ์