กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปรัชญา :

ปรัชญา “ความรู้และทักษะในงาน สร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต”

วิสัยทัศน์ :

เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ และฝึกฝนประสบการณ์วิชาอาชีพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทักษะ
และแสวงหาความก้าวหน้าตามความสันทัดส่วนตน อย่างคนมีศักยภาพ