ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

DMSU Meeting Rooms Booking

ปฎิทินการจองห้อง

จองห้องประชุม ออนไลน์ให้ทำบันทึกข้อความขอใช้ห้อง ผ่าน อ.ดุษฎี ศรีสองเมือง (อ.หนุ่ม) 

 พัฒนาโดย นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์