การสอบออนไลน์

การทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสพฐ.)

สอบวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. - 11.40 น... (เผื่อเวลา 10 นาที สำหรับพิมพ์รายชื่อ ทั้ง 3 วิชา)